Kognitiv och beteendeinriktad psykoterapi


Kognitiv och beteendeinriktad psykoterapi (KBT) har sitt ursprung i både kognitiv psykoterapi och beteendeterapi. Metoden är evidensbaserad, vilket betyder att man använder det som forskningen gett stöd för. Detta gäller behandling av ett antal psykiska problemområden, t ex oro, ångest, stress och depression. KBT är också ett mycket bra terapival då vi står i existentiella funderingar, hamnar i kriser eller i förvirrande livssituationer.

KBT bygger på inlärnings- och kognitionspsykologi samt humanistisk psykologi. Starka influenser har kommit från socialpsykologin och Carl Rogers övertygelse om individers och gruppers inneboende resurser, vilka kan frigöras genom arbete med individen och miljön i interaktion.

KBT är inriktad på problem i nuet och möjligheter i framtiden genom ett förändrat beteende och/eller tankesätt samt en ökad acceptans för tankar och känslor. Därigenom minskar individens upplevelse av problemets svårighetsgrad och egenmakten i livet ökas. Självkänslan och modet att våga mer kan öka gradvis. KBT är en målinriktad terapi i en trygg och accepterande miljö. Terapin är ett samarbete mellan patient och terapeut i ett gemensamt arbetsprojekt. Mellan terapitillfällena förekommer så gott som alltid hemuppgifter, t ex att reflektera, öva, pröva, skriva dagbok eller läsa.