Förändringsarbete

Utvecklingsinsatser och förändringsstöd till organisationer – även organisationsutredningar och intervjukartläggningar. 

Förändringsarbete i organisationer används ibland för att vända något negativt, men minst lika ofta för att göra det som är bra bättre. I alla organisationer förekommer energibortfall – som det går att minska genom åtgärder i arbetsprocesser, människors förhållningssätt och företagskultur. Det är viktigt med en helhetssyn där individ, grupp, företag, organisation och omvärld inte är isolerade enheter. Alla individer kan växa och alla organisationer utvecklas. Om människa och företag mår bra ökar effektiviteten.

Utveckling genom att målmedvetet söka förändring och varje dag fråga sig hur medarbetarnas kompetens och företagets övriga resurser bäst tas tillvara är en förutsättning för långsiktig framgång. Behovet av kreativitet, nytänkande och flexibilitet utsätter ibland människor för ökade krav och stress. Utvecklingsarbetet skall vara en hälsosam och belönande process för både företag och individ.

 

Mål i ett förbättringsarbete kan exempelvis vara:

 • Identifiera organisationens starka sidor
 • Identifiera områden som kan förbättras
 • Motivera och engagera medarbetarna
 • Skapa verktyg för ett framtida förbättringsarbete

En organisationsdiagnosmodell som ofta används är Marvin Weisbords, där organisationen analyseras utifrån sex huvudområden. Modellen har en systemteoretisk grund.

 • MÅL / SYFTE
 • STRUKTUR / KOMPETENS
 • STÖDSYSTEM OCH RUTINER
 • UPPMÄRKSAMHET OCH BELÖNINGAR
 • RELATIONER, KOMMUNIKATION OCH KLIMAT
 • LEDARSKAP

I modellen tar man hänsyn till såväl uppgiftsorienterade som relationsinriktade aspekter. Det är viktigt att se och analysera både kulturen inom företaget och omvärldens krav och förväntningar.

Varje uppdrag måste få sin skräddarsydda design och allt skall noggrannt göras upp med kunden avseende mål, syfte, gränser, hållplatser m m. Vi driver de flesta förändringsprojekt processorienterat och är mycket inspirerade av Bo Angelöws deltagardemokratiska förändringstänkande. En stark påverkan finns också från sociologiska teorier kring struktur och makt samt ansvar och styrning, t ex Giddens och Galtung. Människorna i organisationen samverkar i grupper och hänsyn måste tas till gruppdynamik. Teoretiskt är Will Schutz FIRO-teori en bra grund att arbeta utifrån.

Metoder som kan nämnas är:

 • SWOT-analys (styrkor, svagheter, möjligheter, och hot) med handlingsplanearbete
 • Framtidsscenarier med bästa och värsta scenario för att se fler möjligheter samt skapa målfokusering och ett höjt medvetande om potentiella hot
 • Open space och andra kreativitetsskapande tekniker
 • AFA-metoden för arbetsmiljökartläggning och åtgärdsarbete
 • Processorienterat förändringsarbete med delaktighet, struktur, uppföljning och kvalitetsutvärdering

Trots en uppsjö av metoder är enligt mitt förmenande dialog, reflektion och målformulering, där så många som möjligt känner att de är sant delaktiga och har reella möjligheter att påverka överlägset för att åstadkomma utveckling och förändringar.