Handledning för chefer

Det övergripande syftet är professionalisering i chefs- och ledarrollen samt arbete med ökad självkännedom och personlig utveckling, t ex att utveckla starka sidor och medvetandegöra mindre starka. Arbetsfokus ligger på den ledande yrkesrollen, organisations-, personal-, verksamhets- och övriga arbetsfrågor. Utifrån deltagarnas egna frågeställningar ökas genom dialogen förståelse och möjlighet till problemlösning samt kreativt tänkande.

Handledningen skall ge möjlighet till reflektion över egna tankar, känslor, reaktioner och beteende, vilket bidrar till en grundtrygg självkänsla. Blandat med klassisk handledning ”tematiska tillfällen” runt viktiga ämnen – miniteoriavsnitt, dialog, reflektion och fördjupning av förståelsen samt färdighetsträning och rollspel. Ämnen är exempelvis ”det svåra samtalet”, förändringsarbete, konflikthantering genom medling, intervjuteknik och rekryteringsprocessen från organisationsdiagnos och kravprofil till anställning och introduktion. Andra exempel är ”hur hanterar jag dödsfall och sorg?”, krishantering, rehabilitering, missbruk. Ämnen initieras utifrån önskemål och behov hos individen/gruppen.

Målsättningen är vidareprofessionalisering i yrkesrollen. Genom att lyfta och verbalisera svåra frågor och situationer förhindras låsningar och risken för onödigt energibortfall och utbrändhet minskar. Arbetssättet bidrar till kompetensutveckling och fortbildning samt att hitta gemensamma strategier för utveckling av verksamheten. På detta sätt blir handledningen även friskvård och personalvård.